top of page
SISSY 18 NO W BACKGROUND.jpg

2. ‘A PANZA 

‘Avi sempri ragiuni 

‘a panza ‘avi ragiuni 

quannu ti dici cosi ca nun sai capiri 

ma ca fanu beni

 

Quannu batti lu cori 

e ti lassa senza ciatu

quannu senti ‘dda scossa

t’ha ‘ddari na mossa, chidda è a strata giusta 

 

magari si ti scanti, si cunti lamenti 

si ti pari strana, si pari luntana

ascuta ‘dda campana! 

 

‘Avi sempri ragiuni

‘ddu focu ‘avi ragiuni 

quannu s’adduma d’intra, ti duna sustanza

e ti fa cantari! 

 

Nun lu lassari iri 

tenitillu strittu ‘nda lu cori 

ascuta ‘ddu caluri e ‘n ti scantari

iddu sapi c’ha ‘ffari

 

Impara ad ascutari, ’n sevvi parrari 

lassati guidari, ‘stu focu e ‘sta panza

sanu abbastanza! 

 

Ora lassa stari ‘a mala cunvinzioni ca nun si po’ fa’

si batti lu cori, si ti fa ‘rrizzari, ti ‘nna ‘gghiri ‘dda

s’abbrillanu l’occhi e si senti u firvuri,  ‘dda c’è virità

strafutti ‘a paura, ascuta l’anima…. ccu serenità!

‘Avi sempri ragiuni 

‘a panza ‘avi ragiuni 

quannu ti dici cosi ca nun sai capiri 

ma ca fanu beni

 

Quannu batti lu cori 

e ti lassa senza ciatu

quannu senti ‘dda scossa

t’ha ‘ddari na mossa, chidda è a strata giusta 

 

magari si ti scanti, si cunti lamenti 

si ti pari strana, si pari luntana

ascuta ‘dda campana! 

 

Ora lassa stari ‘a mala cunvinzioni ca nun si po’ fa’

si batti lu cori, si ti fa ‘rrizzari, ti ‘nna ‘gghiri ‘dda

s’abbrillanu l’occhi e si senti u firvuri,  ‘dda c’è virità

strafutti ‘a paura, ascuta l’anima…. ccu serenità!

2. THE BELLY (Meaning your gut)

She’s always right 

your belly is always right 

when she tells you things, that you don’t understand,

yet they do you good

 

when your heart beats

and it leaves you breathless

when you feel that chill

you have to move quickly, that’s the right path 

 

even if it scares you, even if you complain

even if it sounds weird and too far

keep listening to that bell! 

 

He’s always right, 

that fire is always right

when it lit from within, it warms you up 

and make you sing!

 

Don’t let it go, 

hold it tight in your hands

listen to that warmth, don’t be afraid 

he knows what to do 

 

learn to listen, no need to talk

let yourself be guided, this fire and this belly

know enough!!! 

 

Now let go of the bad belief that it can't be done

if your heart beats, if you get goosebumps, you gotta go there

if your eyes shine and you feel that fervor, there it’s the truth

let go of the fear, listen to your soul… with serenity!

She’s always right 

your belly is always right 

when she tells you things, that you don’t understand,

yet they do you good

 

when your heart beats

and it leaves you breathless

when you feel that chill

you have to move quickly, that’s the right path 

 

even if it scares you, even if you complain

even if it sounds weird and too far

keep listening to that bell! 

Now let go of the bad belief that it can't be done

if your heart beats, if you get goosebumps, you gotta go there

if your eyes shine and you feel that fervor, there it’s the truth

let go of the fear, listen to your soul… with serenity!

Lyrics in Sicilian Language & English translations

1. GANDALF (Wayfaring Stranger)

Viaggiaturi de’ muntagni

vai circannu virità

furasteri tra la genti

t’addumanni cu mai saprà

 

L’occhi chiari e lu cappeddu

‘i so’ paroli su poesia

lu vastuni, ‘a varva ianca e lu manteddu

‘i so pinseri su’ magia 

 

Adduma u focu ppi fari luci

fa n’surrisu ppi dari paci 

nun sapemu di unni veni 

nun sapemu unni è ca va’

Tu stranieru ‘nda ‘sta terra

vai furriannu ‘ppa città 

una stidda n’do camminu 

si sicuru ca spunterà

 

Iddu amicu di la genti 

sapi fari ‘i mavarie

porta paci ‘nda ‘sta menti 

‘nda ‘sta strada spunterà 

 

Adduma u focu ppi fari luci

fa n’surrisu ppi dari paci 

nun sapemu di unni veni 

nun sapemu unni è ca va’

1. GANDALF (Wayfaring Stranger)

Traveler of the mountains

searching for the truth 

a stranger among the folk

you wonder who will ever know

 

clear eyes and pointed hat

his words are poetry 

the walking staff, white beard, and the cloak

his thoughts are magic 

 

He lights the fire to make light 

he smiles to bring peace

we don’t know where he comes from 

we don’t know where he goes 

 

You, stranger in this land 

walking through the valley 

you know you’ll find

a star on your way

 

He, a friend of the people 

knows how to do spells

he brings peace to our minds

he will show up on our way

 

He lights the fire to make light 

he smiles to bring peace

we don’t know where he comes from 

we don’t know where he goes 

3. MAGIC

They tell us that the world is full of adversity

to always be alert, evil is around the corner

they teach us that dreaming is for fools

“aim lower, don’t even think about it, you cannot do it”

 

what if instead, they told us another truth

that life reserves the best for us 

that all these fears are the real disease

“aim higher, don’t be afraid, you will make it”

 

What if they tell you “the world needs you”

what if they tell you “there is magic in your heart”

what if they let you fly high with your fantasy

what if your weirdest ideas weren’t mistaken for folly

what if you knew that your heart is stronger than yourself… 

 

wouldn’t you do things that now you don’t do?

wouldn’t you know stories that now you don’t know?

wouldn’t you travel lands where now you don’t go?

wouldn’t there be light in these eyes..?

 

they tell us this world is full of infamy

to not trust anybody, danger is always around the corner

they teach us of difficulties 

“hold tight whatever easy job gives you the bread”

 

what if instead, they told us another truth

that we can find very special people on our way

that we are the lucky ones

“Close your eyes, ask with your heart, everything is possible”

 

What if they tell you “the world needs you”

what if they tell you “there is magic in your heart”

what if they let you fly high with your fantasy

what if your weirdest ideas weren’t mistaken for folly

what if you knew that your heart is stronger than yourself… 

wouldn’t you do things that now you don’t do?

wouldn’t you know stories that now you don’t know?

wouldn’t you travel lands where now you don’t go?

wouldn’t there be light in these eyes..?

What if they tell you “the world needs you”

what if they tell you “there is magic in your heart”

what if they let you fly high with your fantasy

what if your weirdest ideas weren’t mistaken for folly

 

What if they tell you your heart is stronger than yourself…

What if you knew you are a magician endowed with powerful spells

what if they let you fly high with your fantasy

what if you knew that your heart is stronger than yourself…

And if you knew you are a magician endowed with powerful spells…

 

wouldn’t you do things that now you don’t do?

wouldn’t you know stories that now you don’t know?

wouldn’t you travel lands where now you don’t go?

wouldn’t there be light in these eyes..?

3. MAGIA

Ni ricunu ‘stu munnu è chinu d’avversità

e sempri teni accura, ‘u mali stà misu ‘dda

n’ansignanu ‘nsunnari è fuddia

“e mira chiù vasciu e nun ci pinsari ca tantu tu no’ po’ fa’” 

Ma si ni cuntassiru n’autra virità

ca tuttu lu megghiu n’aspetta ‘dda

ca tutti ‘sti pauri su’ malatia

“e mira chiù in altu e nun ti scantari ca tantu tu c’ha po’ fa’”

 

Si ti ricissiru “lu munnu ‘avi bisognu ‘i tia”

si ti ricissuru “‘ndu pettu porti ‘na magia”

si ti lassassiru vulari cu’n la fantasia

e lu pitittu nu scanciassiru ppi pazzia

e si sapissi ca lu cori è chiù forti di tia….

 

Nun facissi cosi ca ora nun fai?

nun sapissi storie ca ora nun sai?

nun viaggiassi terri unni ora nnn vai?

nun ci fussi luci ‘nda st’occhi ca c’hai?

Ni ricunu ‘sta terra è china d’infamità

nun t’affidari ‘i nuddu, ‘u strunzu stà misu ‘dda 

ni cuntunu lamenti e difficultà

“tenitillu strittu ‘stu postu sicuru ca chissu ti fa campa’”

 

Si inveci ni cuntassiru n’autra virità

ca c’è genti speciali ca s’attrova ‘dda

ca la fortuna sempri da’ to’ parti stà

e chiuri l’occhi, addumanna c’u cori ca tuttu si pò fa’

 

Si ti ricissiru “lu munnu ‘avi bisognu ‘i tia”

si ti ricissuru “‘ndu pettu porti ‘na magia”

si ti lassassiru vulari cu’n la fantasia

e lu pitittu nu scanciassiru ppi pazzia

e si sapissi ca lu cori è chiù forti di tia….

 

Nun facissi cosi ca ora nun fai?

nun sapissi storie ca ora nun sai?

nun viaggiassi terri unni ora nnn vai?

nun ci fussi luci ‘nda st’occhi ca c’hai?

Si ti ricissiru “lu munnu ‘avi bisognu ‘i tia”

si ti ricissuru “‘ndu pettu porti ‘na magia”

si ti lassassiru vulari cu’n la fantasia

e lu pitittu nu scanciassiru ppi pazzia

Si ti ricissiru c’u cori è chiù forti di tia….

e si sapissi ca si ‘mmagu chinu di magia

si ti lassassiru vulari cu’n la fantasia 

e si sapissi ca lu cori è chiu forti di tia….

e si sapissi ca si ‘mmagu chinu di magia

 

Nun facissi cosi ca ora nun fai?

nun sapissi storie ca ora nun sai?

nun viaggiassi terri unni ora nnn vai?

nun ci fussi luci ‘nda st’occhi ca c’hai?

4. DREAM

Heart of my heart listen always to your truth

follow that light 

trust the fire within

it’s a message from the Lord

A strong mission for you

soul full of love

pure creature of rarity 

 

Open your wings and fly high in the blue sky 

grab the sun, which is already part of yourself 

shine this light which is you 

dream my love

never stop.

keep your heart dreaming always and fully 

don’t worry about the storm, it will go away 

let the wind guide you

 

through this path, you will need strength and courage

even if might seems difficult, don’t erase your vision

let go of the people that keep you on the ground 

they don’t know how much love you feel when you dream 

how strong is the light you make 

let your eyes shine as much as you can 

 

your smiles

are my joy

dream always even if you need to go far from me.. 

I will always be next to you. 

through this path, you will need strength and courage

even if might seems difficult, don’t erase your vision

let go of the people that keeps you on the ground 

they don’t know how much love you feel when you dream 

how strong is the light you make 

let your eyes shine as much as you can 

 

your smiles

are my life

smile always even if you need to go far from me.. 

I will always be next to you. 

4. ‘NSONNA

Cori d’o me cori ascuta sempri ‘a virità

assicuta ‘a luci ca ti fa 

fidati do focu d’intra ‘i tia

è un messaggiu di, lu signuri 

‘na missioni forti c’aspetta a tia 

anima china d’amuri 

pura creatura di rarità

 

Grapi st’ali e vola in altu ‘nda ‘stu cielu blù 

pigghia ‘u suli ca gia’ è part’i tia

brilla di ‘stu lustru ca si’ tu 

‘nsonna amuri miu 

’n ti firmari mai 

fa ‘nsunnari u cori sempri e assai

nun ti curar d’a tempesta ca tantu si ‘nni va

lassa c’u ventu ti porti ‘dda

 

‘Nda sta strata di forza e coraggiu ‘a campari 

e magari si pari difficili, nun canciari 

lassa stari la genti ca n’terra ti teni

iddi nun sanu l’amuri ca senti quannu ‘nsonni

quantu è forti ‘a luci ca fai 

fai brillari st’occhi chiù ca poi 

 

li surrisi toi

sunu gioia mia 

‘nsonna sempri magari si luntanu ‘i mia

ca ppi sempri restu accantu a tia

‘Nda sta strata di forza e coraggiu ‘a campari 

e magari si pari difficili, nun canciari 

lassa stari la genti ca n’terra ti teni

iddi nun sanu l’amuri ca senti quannu ‘nsonni

quantu è forti ‘a luci ca fai 

fai brillari st’occhi chiù ca poi 

 

li surrisi toi

sunu vita mia 

arriri sempri magari si luntanu ‘i mia

ca ppi sempri arrestu accantu a tia

5. ANGELS 

A love that doesn’t age

an unexpected job proposal

a word straight to the

center of your heart

 

a curious old lady 

a man who’s walking on the street

they show up in the weirdest forms

they take us through the weirdest travels 

of love, of difficulty, of truth 

 

Angels, 

of thousands of colors

they have no wings, they have no white gown 

they are masters of magic spells 

and all of a sudden they show up in our life, 

they push us in the right direction and they go away..

 

a lover who goes away

a stranger becoming familiar 

a thought that doesn’t go away

and we don’t know how come it is there

 

a friend of adventures

a star on our path

they show up in the weirdest forms

they take us through the weirdest travels 

of love, of difficulty, of truth 

 

Angels, 

of thousands of colors

they have no wings, they have no white gown 

they are master of magic spells 

and all of a sudden they show up in our life, 

they push us in the right direction and they go away..

Who knows who send them here, 

for sure he has a good heart 

whoever invented Life.. 

they show up in the weirdest forms

they take us through the weirdest travels 

of love, of difficulty, of truth 

Angels, 

of thousands of colors

they have no wings, they have no white gown 

they are master of magic spells 

and all of a sudden they show up in our life, 

they push us in the right direction and they go away..

5. ANCILI 

Un amuri senza età

un travagghiu n’pocu cchiù ‘dda

n’a parola ritta cca

‘nda lu centr’u ‘i ‘stu cori

 

Vicchiaredda ca ci spia

masculazzu ca passia

s’apprisenta ‘nda li chiù strani formi

t’accumpagna ‘nda li cchiu streusi viaggi

d’amuri, e di duluri, e virità

 

Ancili,

di milli culuri

senza ali o vesti ianchi

su maestri di magie

ca di bonu a bonu spuntanu ‘nde nostre vite

n’ammuttanu d’arreri e vanu via

Un’amanti si ‘nni va

un’estraneu spunta ‘dda

un pinseri fissu cca

e mancu ‘u sai di unni veni

 

Un cumpagnu di strania

una stidda ‘nda la via

s’apprisenta ‘nda li chiù strani formi

t’accumpagna ‘nda li cchiu streusi viaggi

d’amuri, e di duluri, e virità

 

Ancili,

di milli culuri

senza ali o vesti ianchi

su maestri di magie

ca di bonu a bonu spuntanu ‘nde nostre vite

n’ammuttanu d’arreri e vanu via

 

C’u sapi cu ci manna cca

di certu ‘avi cori e buntà

iddu ca ‘nvintau ‘sta vita 

s’apprisenta ‘nda li chiù strani formi

t’accumpagna ‘nda li cchiu streusi viaggi

d’amuri, e di duluri, e virità

 

Ancili,

di milli culuri

senza ali o vesti ianchi

su maestri di magie

ca di bonu a bonu spuntanu ‘nde nostre vite

n’ammuttanu d’arreri e vanu via

6. LOVE!

Colors light up in the darkness

red, orange, silver, gold and fire

drums play in a circle 

and these voices that sing about love

 

The dances begin, 

the eyes speak to the heart

light-hearted smiles and no nuisances

we are all here together, to spread love

 

hand on hand you take me here

in this land of poetry and peace

heart on heart you tell me that

torment can be healed. 

 

Close your eyes and dance, we are all here together

Close your eyes and sing this music

Close your eyes and play whatever instrument you find

Close your eyes, and just LOVE.. this humanity 

 

Music is loud from far away

we embrace each other

the sun and the sea make us dreaming

of a future without pain 

 

Welcome to this beautiful land

where light takes over the darkness

where there are no winners or losers, 

where we are all of the same colors

hand on hand you take me here

in this land of poetry and peace

heart on heart you tell me that

torment can be healed. 

 

Close your eyes and dance, we are all here together

Close your eyes and sing this music

Close your eyes and play whatever instrument you find

Close your eyes, and just LOVE.. this humanity 

 

we are all here together, to spread love

 

hand on hand you take me here

in this land of poetry and peace

heart on heart you tell me that

torment can be healed. 

Close your eyes and dance, we are all here together

Close your eyes and sing this music

Close your eyes and play whatever instrument you find

Close your eyes, and just LOVE.. this humanity 

6. AMA

Culuri ca s’addumanu ‘nda l’oscurità

russu aranciu argentu oru e focu

tammuri ca sonanu ‘n circulu

e sti vuci ca cantanu amuri

 

Si rapunu ‘sti danzi chini di virità

e l’occhi ti parranu ‘ndo cori

surrisi spenzierati e nenti scucciaturi

semu cca tutti ‘nsemi pp’amari

E manu ‘nda manu mi porti cca

‘nda ‘mmunnu di paci e poesia

e cori ‘ndo cori mi cunti ca

li turmenti si ponu sanari

Chiuri l’occhi e abballa, ca semu tutti cca

chiuri l’occhi e canta, ‘sta musica

chiuri l’occhi e sona, chiddu c’attrovi ‘dda

chiuri l’occhi e ama…. l’umanità!

Sta musica si senti forti anche di luntanu, 

e cu’ ll’autri spaddi ni stringemu 

‘stu suli, ‘stu mari ni fanu ‘nsunnari

di un futuru senza duluri 

 

Benvenuti ‘nda ‘sta terra ca si furria

unni ‘u mostru lassa ‘u postu ‘o lustru

unni nun ci su i vinti e mancu vincituri 

unni semu d’u stessu culuri

E manu ‘nda manu mi porti cca

‘nda ‘mmunnu di paci e poesia

e cori ‘ndo cori mi cunti ca

li turmenti si ponu sanari

Chiuri l’occhi e abballa, ca semu tutti cca

chiuri l’occhi e canta, ‘sta musica

chiuri l’occhi e sona, chiddu c’attrovi ‘dda

chiuri l’occhi e ama…. l’umanità!

semu cca tutti ‘nsemi pp’amari!

 

E manu ‘nda manu mi porti cca

‘nda ‘mmunnu di paci e poesia

e cori ‘ndo cori mi cunti ca

li turmenti si ponu sanari

Chiuri l’occhi e abballa, ca semu tutti cca

chiuri l’occhi e canta, ‘sta musica

chiuri l’occhi e sona, chiddu c’attrovi ‘dda

chiuri l’occhi e ama…. l’umanità!

7. EARTH 

Did you know the Earth always knows what to do?

If you just wonder how come we are here

 

Did you know your heart always tells you what to do?

he hides between heartbeats 

 

Stop for a second. Breath in this perfect harmony.

Let go of the power who takes you away

Don’t you hear She is screaming for mercy?

....it is the Earth, right here. 

 

 

 

 

 

 

Did you know this planet has always danced between stars?

without even falling

Did you know Sun has been warming its surface, 

making life possible?

Stop for a second. Breath in this perfect harmony.

Let go of the power who takes you away

Listen better to this crying

it is this planet, that cannot live anymore

Stop for a second. Breath in this perfect harmony.

Let go of the power who takes you away

Don’t you hear She is screaming for mercy?

is the Earth, right here. 

Listen better to this crying

is this planet, that cannot live anymore

Who gave you the right to change everything

and play God?

Who gave you the certainty that you know better?

Remember this planet was living way before than you 

Who gave you those nerves to look into your child's eyes,

while you are poisoning the food that satiates their hunger? 

Who told you this Mother will remain silent,

crying tears of this bitter truth?

Don’t you realize we need to love nature and respect life?

Don’t you realize we are nothing without the Air and Water…

of this Planet Earth..?

 

 

Did you know the Earth always knows what to do?

Please, ask yourself, how come we are here..

7. TERRA

‘U sai ca la terra, sempra ‘u sapi c’ha ‘ffa?

si ti fermi a taliari com’è ca semu cca

 

‘U sai ca lu cori, sempri ti dici c’ha ‘ffa?

ammucciatu ‘ntra n’battitu stà

 

E fermati a respirari ‘sta perfetta armonia

lassa stari lu poteri ca ti pigghia e porta via 

nun li senti ‘st’urla di pietà

sofferenza e disumanità?

…è ‘sta terra cca.

‘U sai ca lu munnu, sulu da sempri furria?

danza appisu ’n’de stiddi, senza casacari mai

 

‘U sai ca lu suli, sempri ‘sta terra quaria?

pernu mastru di st’umanità

 

E fermati a respirari ‘sta perfetta armonia

lassa stari lu poteri ca ti pigghia e porta via 

ascuta megghiu ‘u chiantu ca ti fà

ca ‘stu pianeta nun p’o cchiù campà 

…è ‘sta terra cca.

E fermati a respirari ‘sta perfetta armonia

lassa stari lu poteri ca ti pigghia e porta via 

nun li senti ‘st’urla di pietà

sofferenza e disumanità?

ascuta megghiu ‘u chiantu ca ti fà

ca ‘stu pianeta nun p’o cchiù campà 

 

Cu t’u resi ‘stu dirittu di canciari li cosi

e di jucari a fari Diu?

Cu t’a resi la certezza ca t’u sai fari megghiu…

quannu s’tu munnu già viveva senz’i tia?

Cu t’u resi lu curaggiu di taliari ‘i to figghi

mentr’ avveleni ‘u pani ca li sazierà?

Cu t’u rissi ca sta mamma ppi sempri stà muta,

chiancennu lacrimi di n’amara virità?

 

‘N ti’ nn’adduni ca,

sevvi amuri ppa natura e rispettu ppi ‘sta vita?

ca semu nenti senza l’aria e senza ‘u mari

di ‘sta terra cca….

‘U sai ca la terra, sempra ‘u sapi c’ha ‘ffa?

Piffavuri, addumannati,  com’e’ ca semu cca…

9. STRANIZZA D'AMURI

Testo di Franco Battiato

 

'Ndo vadduni da Scammacca i carritteri 

Ogni tantu lassaunu

 i loru bisogni e li muscuni ci abbulaunu supra

 

Jeumu a caccia di lucettuli

A litturina da Ciccum-Etnea, I saggi ginnici, 'u Nabuccu

A scola sta finennu

Man manu ca passunu i jonna

Sta frevi mi trasi 'nda ll'ossa

Ccu tuttu ca fora c'è a guerra

Mi sentu, stranizza d'amuri

L’amuri

 

E quannu t'ancontru 'nda strata

Mi veni 'na scossa 'ndo cori

Ccu tuttu ca fora si mori

Na mori stranizza d'amuri

L’amuri

9. STRANGENESS OF LOVE/MIRACLE OF LOVE

Lyrics by Franco Battiato

In the valley of Scammacca, the carters

from time to time left their dejections

and the blowflies buzzed over

and we went hunting lizards…

The Circum-Aetnean diesel railcar, the school concerts,

the Nabucco, school will soon be over.

 

As the years are going by

this fever gets into my bones,

though war is raging outside

I feel the miracle of love,

of love

 

And when I meet you in the street

I feel a shock in my heart,

though death is raging outside

the miracle of love does not die

love

10. E VUI DURMITI ANCORA

Testo di Giovanni Formisano

 

Lu suli è già spuntatu di lu mari

E vui, bidduzza mia, durmiti ancora,

 

L'aceddi sunu stanchi di cantari

E affriddateddi aspettanu ccà fora;

 

Supra li barcuneddi su pusati

E aspettanu quann'è ca v’affacciati.

 

Lassati stari, non durmiti cchiui,

Ca ‘mmenzu a chiddi, dintra sta vanedda,

Ci sugnu puri iù, c'aspettu a vui,

Ppi viriri 'sta facci accussì bedda;

 

Passu cca fora tutti li nuttati

E aspettu sulu quannu v’affacciati.

10. YOU STILL SLEEP 

Lyrics by Giovanni Formisano

 

The sun has already appeared on the sea

And you my darling still sleep

The birds are tired of singing

They are rested on this little boat

And they wait when it is that

you'll look out the window

 

Give up do not sleep anymore

with them in this alley

there's also me waiting for you

to see this face so beautiful

I spend my nights here outside

And I only wait for you to look out the window

8. PEACE

The biggest disease in this world 

it’s hidden within yourself 

it is your heart crunching 

while you beat up yourself 

 

“How could I do it? how couldn’t I see it

If I only could go back I would change there”

 

"What are you talking about, why are you crying ?

there is always a reason for us to be here"

 

"I’m not good, 

Listen, I do everything upside down"

 

"You are just a human, trying your best out of what your life

taught you. You listen! don’t judge yourself! "

 

"How can I live like that?

I just want to cry"

 

 

Forgiveness is the magic word

it brings peace to this agony

and the heart start breathing again 

when you nurture it with love 

 

"Don’t punish yourself, don’t judge yourself ,

there is always a reason why things happen "

 

"I’m too tired of feeling like this,

if I only could go back"

 

"Let the love heal you ,

don’t poison your heart"

 

"Please tell me how to do it,

how can I let my soul breath again"

 

"Just listen to your heart, listen to his prayers,

let it go and love yourself.."

Forgiveness is the magic word,

it brings peace to this agony,

and the heart start breathing again 

when you nurture it with love 

"Don’t punish yourself, don’t judge yourself "

“How could I do it? how couldn’t I see it?"

"You are just a human, trying your best out of what your life

taught you" ///// "I’m not good"

"Just listen to your heart, listen to his prayers"

"Please tell me how to do it, how to let go"

"Let the love heal you" 

"How can I do it, How can I live like that?"

 

…"You are just a human, trying your best out of what your life

taught you"

8. PACI

‘Nda ‘stu munnu c’è ‘na malatia

sta ammucciata d’intra di tia

è lu cori ca s’inturcinia

mentri tu t’a pigghi ccu ttia

 

“comu ‘u potti fari, com’è ca ‘nu visti 

si tunnass’ arreri nun gn’issi dda”

 

“Ma cchi sta’ ricennu, picchí sta’ chiancennu

fossi c’è ’n motivu picchí sí cca”

 

“Iu nun sugnu bonu, n’sugnu cunchiurutu

fazzu i cosi a riversu ascuta a mia”

 

“Tu sí sulu n’umanu cu chiddu ca t’a’nsignanu

nun ti cundannari e ascuta a mia”

 

“Com’aviss’a ‘ffari com’aviss’a campari?

vulissi sulu chianciri”

 

 

Pirdunari è la mavaria

porta paci ‘nda st’agunia

e lu cori si paparia

quannu duni amuri ppi tia

“Nun ti sentenziari nun ti giudicari

c’è sempri n’ motivu picchí si cca”

“Sugnu troppu stancu ppi comu mi sentu 

si turnass’ arreri furriassi ‘dda”

 

“Lassa ca l’amuri ti pozza sanari

nun t’avvilinari lu cori to’”

 

“Dimmi comu fari, comu lassari stari

comu purtari ciatu all’anima mè”

 

“Ascuta lu cori, ascuta li so’ prigheri 

lassa iri e amati…”

Pirdunari è la mavaria

porta paci ‘nda st’agunia

e lu cori si paparia

quannu duni amuri ppi tia

 

“Nun ti sentenziari nun ti giudicari”

“com ‘u potti fari, com’u potti diri”

“Tu sí sulu n’umanu cu chiddu ca t’a’nsignanu”

“Iu nun sugnu bonu, iu n’sugnu cunchiurutu”

“Ascuta lu cori, ascuta li so’ prigheri”

“Dimmi comu fari, comu lassari stari”

“Lassa ca l’amuri ti pozza sanari”

“Com’aviss’a ‘ffari com’aviss’a campari?

 

….“Tu sí sulu n’umanu cu chidduca t’a’nsignanu”

bottom of page