top of page

1. AFRICANNU (Sicilian dialect)

 

Ccà c’è ‘na storia
ca ti duna a chi pinsari
ca ti pigghia ppi lu cori
e si nun senti, unni è l’amuri?
Amuri, ppi la vita,
ppi lu suli, e p’ ‘a natura
ranni amuri
ppi ‘n surrisu e ppi tia

C’era ‘n picciriddu
senza paci e senza petri
senza jochi ne manciari
‘a menti china di duluri
Sulu ‘nu palluni
ppi jucari ccu l’amici
e ppi campari di risati
macari ddà…

Africannu n’da li jorna ca fa mali arrusbigghiarisi
Africannu n’da li jorna ca voi moriri
Africannu n’da li jorna ca nun viri lustru n’da la via
e arrirennu a facci di cu nun sapi amari​

Nenti iddu avia
sulu turmentu e malatia
nenti matri e nenti patri
nenti soru e nenti frati
Sulu ‘na canzuni
e di spiranza a so’ ‘ntinzioni
di la vita ci’nn’è una
e nenti chiu’

Africannu n’da li jorna ca fa mali arrusbigghiarisi
Africannu n’da li jorna ca voi moriri
Africannu n’da li jorna ca nun viri lustru n’da la via
e arrirennu a facci di cu nun sapi amari

MASCULI:
Genti di lu munnu ascutati li paroli
ca vi rici ‘n picciriddu c’ha’ capiu comu campari
Genti di lu munnu ascutati li cunsigghi
di ‘stu spertu picciriddu c’ha’ capiu comu s’ha’ fari
FIMMINI:
n’da ‘stu munnu semu nati ppi magia
di lamenti nudda banna si va
e c’è sempri cu’ stà peggiu di tia
strinci i denti arriri e abballa ‘u truccu cca stà!

Africannu n’da li jorna ca fa mali arrusbigghiarisi
Africannu n’da li jorna ca voi moriri
Africannu n’da li jorna ca nun viri lustru n’da la via
e arrirennu a facci di cu nun sapi amari

1. AFRICANNU (english translation)

 

There’s a story
that gives you something to think about
that takes you from the heart
and if you don’t feel it, where is the love?
Love for life,
for the sun, for nature
a big love for a smile
and for yourself

There was a child
without peace and without stones
without toys or food
with his mind full of pain
All he had was a ball
to play with his friends
and to survive with laughter
even there…

Africannu on the days where it hurts to wake up
Africannu on the days where you just want to die
Africannu on the days where you don’t see light in the street
and smiling to those that don’t know how to love

He didn’t have anything
he just had torment and disease
no mother, no father,
no sisters and no brothers
All he had was a song
and his intentions full of hope
life is one
and no more than that

Africannu on the days where it hurts to wake up
Africannu on the days where you just want to die
Africannu on the days where you don’t see light in the street
and smiling to those that don’t know how to love

MEN:
Folks of the world listen to the words
of a child that understood how to live
Folks of the world listen to the advice
of this smart child that understood how to do it
WOMEN:
In this world we are born for magic
complaining will take you no where
and there’s always one who’s in a worse place than you
so bite the bullet, laugh and dance, this is the magic trick!

Africannu on the days where it hurts to wake up
Africannu on the days where you just want to die
Africannu on the days where you don’t see light in the street
and smiling to those that don’t know how to love

OTHER LYRICS COMING SOON...

bottom of page